Kalmeshwar, Tah Kalmeshwar, Dist Nagpur-441501
Mon - Sat : 09.00 AM - 05.00 PM
9890094397
People's Welfare Society, Nagpur

Indira Gandhi Arts & Commerce College

Kalmeshwar, Tah Kalmeshwar, Dist Nagpur-441501

AQAR Reports

Sr. No. Year Report Link
1 AQAR - 2015-16 Click Here
2 AQAR - 2016-17 Click Here
3 AQAR - 2017-18 Click Here
4 AQAR - 2018-19 Click Here
5 AQAR - 2019-20 Click Here
6 AQAR - 2020-21 Click Here
7 AQAR - 2021-22 Click Here